Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Opis projektu

 

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Nr Umowy: POIS.03.01.00-00-0005/15-00

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 1 898 993 625,04 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 071 913 441,49 PLN

 

Nowa droga ekspresowa S5 ma powiązać docelowo województwo dolnośląskie z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej. Poprawi też znacznie warunki przejazdu ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Realizacja trasy wprowadzi istotne ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, zapewnienie połączenia drogowego o wysokim stopniu bezpieczeństwa i komforcie ruchu oraz zmniejszenie oddziaływania infrastruktury drogowej na środowisko.
Dzięki budowie S-5 nastąpi skomunikowanie autostrady A2 z autostradą A4, rozwijając tym samym sieć nowoczesnych połączeń drogowych w kraju.
 

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław w podziale na Kontrakty pod nazwą:

 • „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km"
 • „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek od km ok. 123+700 do km ok. 137+500, długości 13,800 km"
 • „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem), długości 19,292 km"

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

 Podstawowe dane o Kontrakcie

Zadanie nr 1.

Kontrakt na Roboty

Lp.

Opis

Szczegóły

1.

Zaakceptowana Cena Kontraktu

netto: 468.500.000,00 PLN

brutto 576.255.000,00 PLN

2.

Czas na Ukończenie

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcie. 

Do czasu realizacji Robót objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

3.

Data Rozpoczęcia

Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą – 31.07.2014r.

4.

Data Ukończenia

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcie - 30.10.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Kontrakt na Roboty 

Lp. Opis  Szczegóły
1. Zaakceptowana Cena Kontraktu

netto 252 422 716,99 PLN

brutto 310 479 941,90 PLN

2. Czas na Ukończenie

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcie. 

Do czasu realizacji Robót objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

3. Data Rozpoczęcia

Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą – 12.09.2014 r.

4. Data ukończenia

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcie – 12.12.2017 r.

 

Zadanie nr 3

Kontrakt na Roboty 

Lp. Opis Szczegóły
1. Zaakceptowana Cena Kontraktu

485.587.478,18 PLN netto

597.604.698,16 PLN brutto

2. Czas na Ukończenie

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcie. 

Do czasu realizacji Robót objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

3. Data Rozpoczęcia

Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą – 10.09.2014 r.

4. Data Ukończenia

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcie – 10.12.2017 r.

 

ZADANIE 1 - od km 108+758 (Korzeńsko) do km 123+700

 • odcinek długości 14,942 km:
 • budowa drogi ekspresowej S-5, o długości 14,9 km, o przekroju 2x2 pasy ruchu oraz pas awaryjny, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym szerokości 12m (wraz z opaskami),
 • budowa 2 węzłów drogowych: „Żmigródek" oraz „Żmigród",
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowa dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowa dróg (dojazdów) technologicznych,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • budowa (w przekroju docelowym: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda) 11 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej, w tym estakadę nad linią kolejową i rzeką Baryczo długości około 740 m,
 • budowa 3 wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu dróg lokalnych,
 • budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej, MOP-ów, a także pozostałych dróg (rowy przydrożne, rowy szczelne, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne),
 • przebudowa sieci rowów melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników, w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
 • budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: ekrany akustyczne, ekrany ekologiczne, przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem ochronno - naprowadzającym, zieleń naprowadzająca, system odprowadzenia wód opadowych, urządzenia podczyszczające,
 • wykonanie kompensacji przyrodniczych,
 • budowa uzbrojenia terenu oraz przebudowa uzbrojenia kolidującego z projektowaną drogą w zakresie:,
 • oświetlenia,
 • sieci elektroenergetycznych,
 • sieci gazowej,
 • sieci wodociągowej,
 • kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • telekomunikacji,
 • urządzeń kolejowych (kolejowych kabli teletechnicznych, energetycznych, SRK),
 • stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych - urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe),
 • organizacja ruchu na czas wykonywania robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
 • ogrodzenie drogi na całej długości,
 • rozbiórka obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją,
 • wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi S-5,
 • wykonanie nasadzeń zieleni,
 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, według ustaleń poczynionych z Zarządcami tych dróg,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad,
 • opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
 • dokonanie ewentualnych zmian - optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym p.n.: „Budowa drogi ekspresowej S-5, odcinek Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław " (opracowanie BPB DiM Transprojekt Warszawa) w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych; zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji środowiskowej,
 • opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZADANIE 2 - od km 123+700 do km 137+500

 • odcinek długości 13,800 km:
 • budowa drogi ekspresowej długości około 13,8 km, o przekroju 2x2 pasy ruchu oraz pas awaryjny, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym szerokości 12m (wraz z opaskami),
 • budowa 2 węzłów drogowych: „Krościna" i „Prusice",
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowa dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowa dróg (dojazdów) technologicznych,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • budowa (w przekroju docelowym: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda) 5 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej o max. długości około 109m,
 • budowa 9 wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu dróg lokalnych,
 • budowa Obwodu Utrzymania Drogowego,
 • budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej, OUD i pozostałych dróg (rowy przydrożne, rowy szczelne, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne),
 • przebudowa sieci rowów melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: ekrany akustyczne, ekrany ekologiczne, przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem ochronno - naprowadzającym, zieleń naprowadzająca, system odprowadzenia wód opadowych, urządzenia podczyszczające,
 • budowa uzbrojenia terenu oraz przebudowa uzbrojenia kolidującego z projektowaną drogą w zakresie:,
 • oświetlenia,
 • sieci elektroenergetycznych,
 • sieci wodociągowej,
 • kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • telekomunikacji,
 • stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych - urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe),
 • organizacja ruchu na czas wykonywania robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
 • wykonanie ogrodzenia drogi na całej długości,
 • rozbiórka obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z inwestycją,
 • wycinka zieleni kolidującej z pasem przyszłej drogi S-5,
 • wykonanie nasadzeń zielni,
 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, w standardzie sprzed rozpoczęciem budowy, według ustaleń poczynionych z Zarządcami tych dróg,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad,
 • opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
 • dokonanie ewentualnych zmian - optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym p.n.: „Budowa drogi ekspresowej S-5, ode. Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław " (opracowanie BPB DiM Transprojekt Warszawa) w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych; zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji środowiskowej,
 • opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych,
 • opracowanie projektu Obwodu Utrzymania Drogowego wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZADANIE 3 - od km 137+500 do km 156+792 (węzeł „Widawa" Wrocław) - odcinek długości 19,292 km

 • budowa drogi ekspresowej długości około 19,3 km, o przekroju 2x2 pasy ruchu oraz pas awaryjny, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym szerokości 12m (wraz z opaskami),
 • budowa 2 węzłów drogowych: „Trzebnica" i „Kryniczno" oraz rozbudowę węzła „Widawa" (obecnie węzeł „Wrocław - Północ"),
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowa dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowa dróg (dojazdów) technologicznych,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • budowa (w przekroju docelowym: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda) 10 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej, w tym estakady nad doliną Widawy o długości około 750m,
 • budowa 9 wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu dróg lokalnych,
 • budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej, MOP-ów, a także pozostałych dróg (rowy przydrożne, rowy szczelne, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne),
 • przebudowa sieci rowów melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników, w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
 • budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: ekrany akustyczne, ekrany ekologiczne, przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem ochronno - naprowadzającym, zieleń naprowadzająca, system odprowadzenia wód opadowych, urządzenia podczyszczające,
 • budowa uzbrojenia terenu oraz przebudowa uzbrojenia kolidującego z projektowaną drogą w zakresie:,
 • oświetlenia,
 • sieci elektroenergetycznych,
 • sieci gazowej,
 • sieci wodociągowej,
 • kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • telekomunikacji,
 • stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych - urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe),
 • organizacja ruchu na czas wykonywania robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
 • ogrodzenie drogi na całej długości,
 • rozbiórka obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją,
 • wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi S-5,
 • wykonanie nasadzeń zielni,
 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, w standardzie sprzed rozpoczęciem budowy, według ustaleń poczynionych z Zarządcami tych dróg,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad,
 • opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
 • dokonanie ewentualnych zmian - optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym p.n.: „Budowa drogi ekspresowej S-5, odc. Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław " (opracowanie BPB DiM Transprojekt Warszawa) w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych; zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji środowiskowej,
 • opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.