Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 10-2017

Zadanie 1

W pasie głównym S-5 zasadnicze roboty drogowe zostały całkowicie wykonane. Trwają tylko roboty poprawkowe i wykończeniowe w różnych asortymentach robót. W pasie drogowym trwają dalsze nasadzenia drzew i krzewów oraz zakładanie trawników na terenach płaskich. W ciągach dróg dojazdowych trwają prace związane z profilowaniem skarp i rowów. Wszystkie prace prowadzone są pod kątem odbioru robót, które zgodnie z umowa kontraktowa przypadają na dzień 30.10.2017 r. Na początku października 2017 r została powołana przez Dyrektora GDDKiA O/Wrocław Komisja Odbiorowa, która dokonała przeglądu wykonanych robót i sporządziła stosowny protokół. Protokół obejmuje m.in. spis robót zausterkowanych lub wadliwie wykonanych, które zgodnie z zapisem kontraktowym zostaną usunięte w okresie usuwania wad i usterek.   

Zadanie 2

W dniu 16.10.2017r.  Dyrektor Oddziału GDDKiA powołał Komisję Odbiorową do dokonania odbioru końcowego robót na odcinku Korzeńsko- węzeł Widawa Wrocław, Zadanie 2, odcinek od km ok. 123+700 do km ok. 137+500.

W ciągu głównym drogi trwają prace związane z montażem siatki ogrodzeniowej oraz prace brukarskie na rondach i OUD Krościna. Kontynuowane są prace przy budowie oświetlenia oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Zadanie 3

  • Wybudowane są kanały techologiczne oraz studnie kablowe SKR-2 dla potrzeb SZR na MOP-ach oraz na Węźle Trzebnica.
  • Na ternach wokół MOP Wisznia Mała Wschód i MOP Wisznia Mała Zachód układana jest kostka betonowa.
  • Montowane są słupy ekranów akustycznych, ekologicznych i przeciwolśnieniowych w ciągu Trasy Głównej.
  • Wykonywane są wykopy pod wygrodzenia w ciągu Trasy Głównej, na Węźle Trzebnica, Węźle Kryniczno, przy MOP Wisznia Mała Wschód oraz przy zbiorniku ZB-52.