Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 11-2017

Zadanie 1

W dniu 6 listopada 2017 r. odcinek zad. 1 od km 108+758 do km 123+700 oraz fragment odc. zad. 2 od km 123+700 do km 128+000 Węzła „Krościna” o łącznej dług. 19,25 km został oddany do ruchu publicznego. Od tego dnia nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem drogi ekspresowej na podstawie zapisów kontraktowych przejmuje Zamawiający tj. GDDKiA O/Wrocław. W dniu 27.11.2017 r. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia wykonanych robót. Zgodnie z umowa kontraktową, dotychczasowy Wykonawca Robót prowadzi prace związane z usuwaniem usterek, zapisanych w protokole Komisji Odbiorowej oraz  zapisanych w protokole robót usterkowych, sporządzonego przez Zespół Inżyniera.

Zadanie 2

W dniu 06.11.2017r. wdrożono organizację ruchu tymczasowego umożliwiającą dopuszczenie do ruchu odcinka S 5 od km 123+700 do 128+000 (poprzez WD16a i rondo Krościna), odcinek S5 został uruchomiony po uroczystym otwarciu zadania 1 oraz 4 km odc. zadania 2, które odbyło się na MOP Morzęcin o godz. 11.

Zadanie 3

Wprowadzono ostatni etap tymczasowej organizacji ruchu na węźle Trzebnica. Ruch odbywa się po jezdniach zbiorczo-rozporowadzajacych oraz po łącznicach.