Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 09-2017

Zadanie 1

Trwają ostatnie prace budowlane na stanowiskach postojowych i ciągach chodnikowych na MOP Morzęcino Wschód i Zachód. Kontynuuje się budowę dróg dojazdowych równoległych do S-5 w granicach pasa drogowego, budowę ogrodzenia drogi ekspresowej i płotków przeciw migracji płazów. Trwają prace wykończeniowe w ciągu głównym S-5 oraz montaż ostatnich tablic i znaków drogowych oznakowania pionowego oraz końcowy montaż barier energochłonnych.

Zadanie 2

Obecnie prowadzone są prace związane z montażem barier, oznakowania pionowego oraz słupków ogrodzeniowych w pasie głównym drogi. Na terenie OUD Krościna w budynku biurowo-socjalnym trwaja prace związane z układaniem płytek ściennych i podłogowych, montażem instalacji źródła ciepła oraz instalacji elektrycznych. Zakończono montaż ogrodzenia OUD Krościna.

Zadanie 3

Wykonawca kontynuuje roboty związane z  montażem barier i balustrad (WS-30, MS-41, WS-28, WS-30, WD-44, WD-45A), wykonanie izolacji pod nawierzchnię drogową (MS-36, MS-41,WS-31,WS-32), wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego (MS-41, WD-45A). Na obiekcie MS-41 (zakończenie przygotowanie płyty pomostu do położenia izolacji, montaż krawężników, zbrojenia kap chodnikowych) kontynuacja robót związanych z wykonywaniem bloków odciążających i skrzydeł (WS-31,WS-32), MS-36 (montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych, rozpoczęcie betonowania kap chodnikowych, montaż dylatacji palczastych), WS-31P i WS-32P (zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych). Realizacja robót związanych z robotami przyobiektowymi (umocnienie skarp, montaż schodów skarpowych, hydrofobizacja).