Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualność 05-2017

Zadanie 2

  • Od 27.05.2017 - 02.06.2017 Wykonawca zaplanował realizację następujących robót: układanie bruku z kamienia granitowego na rondzie na Węźle "Krościna", układanie warstw bitumicznych podbudowy i wiążącej w km 123+700 - 124+200, humusowanie skarp oraz pasa dzielącego w km 124 - 125.
  • W dniu 25.05.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na Drodze Powiatowej DP 1349D w związku z budową drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław (ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania).
  • Od 15.05.2017 do 19.05.2017 - Wykonawca prowadził roboty przy układaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o grubości 20 cm w km 123+700 - 124+200 jezdnia lewa oraz prowadził roboty związane z humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw skarp na najazdach na WD-17 i WD-18 . Zaawansowanie robót drogowych w miesiącu kwietniu wyniosło na Trasie Zasadniczej 72%.
  • 09.05.2017 - Wykonawca podczas korytowania drogi powiatowej DP 1346D odkrył zabytki archeologiczne w południowej części węzła "Prusice" w km 132+526,96 pomiędzy drogami technicznymi DP16 oraz DP17. Wpisem w dziennik Budowy w dniu 09.06.2017 zostały wstrzymane roboty na przedmiotowym odcinku. 

Zadanie 3

  • Na dzień 24.05.2017 zaplanowano wykonanie próbnych obciążeń na obiektcie WD-29.
  • Zaplanowano roboty bitumiczne w tym wykonanie dwóch odcinków warstwy ścieralnej.
  • Betonowanie na obiekcie WD-45A.