Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualność 07-2016

Zadanie 2 

  • Od 2016.07.25 - 2016.07.30 - wykonywane są zakresy robót: dolna warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o grubości 20 cm w km 137+000 - 137+500 str. L+ P, górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 16P/W  w km 126+100 - 126+950 str.L.
  • Od 2016.07.18 - 2016.07.23 -  prowadzone są prace przy ukladaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm w km 128+600 - 129+500 str.L+P oraz warstwy podbudowy z AC WMS 16P/W  w km 126+150 - 126+950 str. P, 127+900 - 128+500 str.L.
  • Od 2016.07.12 do 2016.07.13 - Na wiadukcie WD-16 wykonano montaż strunobetonowych belek typu „T”. 
  • 2016.07.08 -  Roboty mostowe prowadzone są na 8 obiektach m.in.: montaż rusztowań, zbrojenie i betonowanie poprzecznic, betonowanie płyty ustroju nośnego, wykonywanie ścian z gruntu zbrojonego, zbrojenie i betonowanie słupów podpór pośrednich, betonowanie płyty zespalającej i wykonywanie zasypek, Roboty drogowe prowadzone są w zakresie: budowy nasypu  w km 129+800 – 130+300, 132+400 – 132+700,układanie warstwy mrozoochronnej/górnej warstwy nasypu w km 128+600 – 129+800, 137+000 – 137+500, układanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20 cm w km 126+000 – 127+100,127+600 – 128+300, 134+200- 135+000,135+600 – 136+800, układanie  warstwy podbudowy bitumicznej z AC WMS 16 P/W o gr.11 cm w km 134+400 – 135+000.

Zadanie 3

  • Usunięto dolną warstwę humusu - MOP Wisznia Mała Wschód, Węzeł Widawa

  • Wykonano nasyp –Węzeł Trzebnica, MOP Wisznia Mała Wschód, DP 1365D, DL-31, JZRL, Trasa Główna, JZRL,T6

  • Wykonano wykop - Węzeł Trzebnica

  • Wykonano stabilizację kruszywa cementem C1,5/2, gr.15cm, wykonano podbudowę z kruszywa 0/31,5, gr. 20 cm, wykonano warstwę dolną podbudowy z kruszywa 0/31,5, gr. 20 cm, wykonano podbudowę z kruszywa 0/63, gr. 20 cm, wykonywano warstwę odsączającą 0/31,5, gr.15 cm, wykonano rozbiórki nasypu przeciążeniowego, zagęszczano warstwy nasypu, wykonano stabilizację kruszywa cementem C1,5/2, gr.15 cm, wykonano podbudowę AC WMS 11 cm, wykonano warstwę wiążącą WMS 11cm, skropiono podbudowę AC WMS 16P, Oczyszczano i skropiono podbudowę KŁSM-Trasa Główna

  • Odbyły się badania makroskopowe zgodności gruntów oraz nośności i zagęszczenia podłoża za podporami na obiektach WD-29, WS-34, WD-43,WD-45. Badania potwierdziły zgodność gruntów oraz nośność podłoża.