Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 12-2018

Zadanie 3

  • W ramach zobowiązań kontraktowych Zespół Inżyniera na wezwanie Zamawiającego wziął udział w zarządzonym przez niego na dzień 14-15.11.2018 r. Przeglądzie gwarancyjnym robót objętych Świadectwem Przejęcia części Robót z dnia 19.01.2018 r. oraz z dnia 12.03.2018 r.
  • W okresie raportowania Inżynier stwierdził nowe wady/usterki konieczne do usunięcia przez Wykonawcę. 
  • W związku z brakiem usuwania usterek przez Wykonawcę przez cały okres miesiąca grudnia trwały przeglądy inwentaryzacyjne robót we wszystkich branżach mające na celu sporządzenie szczegółowych wykazów usterek nieusuniętych wraz z szacowanym obmiarem do przygotowania OPZ i PR dla wykonania zastępczego. Inżynier zarządził cotygodniowe spotkania inwentaryzacyjne, na których był omawiany bieżący postęp robót terenowych, występujące problemy i na których dokonywano ustaleń co do sposobu dokonywania prac inwentaryzacyjnych. W czasie tych prac inwentaryzacyjnych dokonywano równolegle potwierdzenia usterek usuniętych, a niezgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę, aktualizując Listę Wad i Usterek w tym zakresie.